Mediapolis Tampere

fi
Menu

Yle lisää toimintaansa Tampereella

Takaisin uutislistaukseen

16.12.2016 15:56

Yle keskittää omia studiotuotantojaan Mediapolikseen ja vahvistaa toimintaansa Tampereella.

Pasilasta siirretään luovien sisältöjen studiotekemistä Mediapolikseen. Mediapoliksessa nykyisin tehtäviä ohjelma-alueita vahvistetaan. Mediapoliksesta rakennetaan jatkossa entistä korostetummin Ylen suomenkielisten lasten sisältöjen ja nykyistä monipuolisemman nyky-Suomen dokumentoinnin keskus. Mediapoliksessa koostetaan Ylen alueelliset tv-uutiset ja jatkossa myös alueellista verkkotekemistä siirretään sinne. Ylen omat viihdetuotannot tehdään myös ensisijaisesti Mediapoliksessa.

Mediapoliksesta tehdään Ylen omien studiotuotantojen pääkeskus ja ensisijainen Ylen tv-ulkotuotantojen ja mm. tapahtumaurheilun lähtöpaikka.

Muutokset toteutetaan pääosin vuonna 2018 ja tarkempaa tuotannollista suunnittelua tehdään ensi vuoden aikana.

Ylellä on Mediapoliksessa jo erinomaiset tuotantovälineet.

“Olemme viime vuosina rakentaneet Mediapolista yhteistyössä Tampereen kaupungin ja paikallisten toimijoiden kanssa. Yle on myös investoinut teräväpiirtotekniikkaan, kuvaushalliin ja alue-tv-uutisten studioihin sekä toimitiloihin. Tavoitteemme on, että Ylen panostukset viihteeseen, tapahtumiin ja kumppanuuksiin edistävät jatkossa sekä Mediapoliksen että koko luovan alan elinvoimaa”, sanoo Ylen toimitusjohtaja Lauri Kivinen.

Ylen Pasilan ja Mediapoliksen keskuksissa ei lähtökohtaisesti tehdä päällekkäistä työtä, vaan ne täydentävät toisiaan. Ylen aluetoimitukset kattavat koko maan ja ohjelmia tallennetaan kaikkialla Suomessa.

Tällä hetkellä Mediapoliksessa toimii yhteensä noin 30 eri organisaatiota, mm. Technopolis, Aito Media sekä Aito Tehdas. Keskuksessa työskentelee tai opiskelee päivittäin noin 1700 henkilöä, joista yleläisiä on vajaat 400.

Mediapoliksessa ovat myös Tampereen ammattikorkeakoulu ja Tampereen seudun ammattiopisto. Jatkossa Yle satsaa Mediapoliksessa myös verkkokehitykseen ja pilotointeihin, joissa innovaatio- ja tuotekehitysyhteistyö oppilaitosten ja yrityselämän kesken on tärkeää.

Tampereen kaupunki on tukenut Mediapoliksen syntyä, koska luovien alojen kehittäminen on yksi Tampereen kaupunkiseudun elinkeinopoliittisista painopisteistä. Media- ja elämystuotanto on Tampereella viime vuosina ollut yksi myönteisesti kehittyneistä toimialoista.

Lisätiedot:
Lauri Kivinen, Ylen toimitusjohtaja, p. 09 14801

Yle stärker sin verksamhet i Tammerfors

Yle koncentrerar sina egna studioproduktioner till Mediapolis och stärker sin verksamhet i Tammerfors.

Den studioproduktion som enheten kreativa innehåll gör i Böle flyttar över till Mediapolis. De programgenrer som nu görs i Mediapolis stärks ytterligare. I fortsättningen utvecklas Mediapolis till ett mera uttalat centrum för Yles finskspråkiga barninnehåll och ett centrum för en ännu mångsidigare dokumentation av det Finland vi lever i idag. I Mediapolis sammanställs Yles finskspråkiga regionala tv-nyheter och i fortsättningen koncentreras det regionala webbarbetet också dit. Yles egna underhållningsproduktioner görs också i första hand i Mediapolis.

Mediapolis blir huvudcentrat för Yles egna studioproduktioner och primär startplats för tv-utomhusproduktioner och bland annat idottsevenemang.

Förändringarna genomförs i huvudsak år 2018 och noggrannare produktionsplanering görs under nästa år.

Yle har redan nu utmärkt produktionsutrustning i Mediapolis.

“Vi har de senaste åren byggt Mediapolis i samarbete med Tammerfors stad och lokala aktörer. Yle har också investerat i HD-teknik, en filmhall, studiorna för regionala tv-nyheter samt kontorslokaler. Vårt mål är att Yles satsningar på underhållning, evenemang och partnerskap framöver främjar både Mediapolis och hela den kreativa branschens livskraft”, säger Yles verkställande direktör Lauri Kivinen.

Utgångspunkten är att det inte görs överlappande arbete i Yles centra i Böle och Mediapolis, utan att de kompletterar varandra. Yles regionalredaktioner täcker hela landet och program tas in överallt i Finland.

För tillfället finns det ungefär 30 olika aktörer i Mediapolis, bland annat Technopolis, Aito Media samt Aito Tehdas. I centrat arbetar eller studerar dagligen ca 1700 personer, varav knappt 400 är Yleanställda.

I Mediapolis verkar också Tammerfors yrkeshögskola och Tampereen seudun ammattiopisto. I fortsättningen satsar Yle i Mediapolis på webbutveckling och pilotering av nya koncept, där samarbetet kring innovationer och produktutveckling är viktigt.

Tammmerfors stad har stött uppkomsten av Mediapolis, eftersom utvecklingen av den kreativa branschen är ett av stadens näringspolitiska tyngdpunktsområden. Som bransch har medie- och upplevelseproduktion under de senaste åren utvecklats på ett positivt sätt i Tammerfors.

För mera information:
Lauri Kivinen, Yles verkställande direktör, tel. 09 14801


Viestintä, Yle
yleisradio@yle.fi
yle.fi/yleisradio
svenska.yle.fi/bolaget

Takaisin ylös